Nederlands Oval en Speedway Promotors

De NOSP is een stichting die als tuchtcollege werkt in opdracht van aangesloten oval en speedway circuits. Deze circuits zijn verenigd in de NAB die o.a. als gezamenlijk doel hebben om de regels zo eenduidig mogelijk toe te passen. Hiervoor maken zij gebruik van een technisch reglement en een wedstrijd reglement. Bij overtreding van dit reglement wordt de NOPS als onafhankelijk tuchtcollege ingeschakeld.

De NOSP heeft een disciplinaire commissie ingesteld om begane overtredingen te toetsen aan het NOSP Rulebook. Deze tuchtcommissie is de CDM (Commissie Disciplinaire Maatregelen) De CDM bestaat uit een 5 tal vertegenwoordigers van NOSP aangesloten organisaties. Bij voorkeur de wedstrijdleiders. Een uitspraak van de CDM is bindend bij een meerderheid van stemmen.

De CDM toetst op basis van verstrekte informatie van de aangesloten circuits en het wederhoor/verweer van de betrokken coureurs. Het NOSP Rulebook en een raamwerk van overtredingen met bijbehorende straffen dient als basis voor de besluitvorming van de CDM.

Uitspraken en aanwijzingen van de wedstrijdleiding en baancommissarissen zijn bindend en dienen direct te worden opgevolgd. Tegen beslissingen van wedstrijdleiding en jury mag en kan niet worden geprotesteerd tijdens de race. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het organiserende bestuur, waarbij uitspraken bindend zijn.

Indien een rijder, zijn monteur of aanhang zich op een dusdanige wijze provocerend gedraagt in woord of gebaar, of lichamelijk geweld gebruikt t.o.v. onder andere medecoureurs, bestuur, wedstrijdleiding of medewerkers, publiek, pers, vrijwilligers, overheids- en ander personeel zal het bestuur genoodzaakt zijn, de rijder hiervoor te straffen c.q. te schorsen.

Schorsingen aan rijders/teams opgelegd door de wedstrijdleiding en uitgevoerd door het bestuur zijn bindend voor de teams en de deelnemers.

Lichte overtredingen tijdens de wedstrijd kunnen door de wedstrijdleiding worden bestraft met een diskwalificatie, voorwaardelijke schorsing of een schorsing tot 3 maand of langer. Deze straf hoeft niet per definitie aangemeld te worden bij de CDM.

Zwaardere overtredingen( bijvoorbeeld lichamelijk geweld en of serieuze bedreigingen)kunnen door de wedstrijdleiding/bestuur worden voorzien van strafadvies, (incl. bewijsmateriaal ) en aangemeld bij de CDM. Daarnaast is het ook mogelijk voor de organiserende clubs om technische zaken o.a. strijdig met de reglementen en veiligheid aan te melden bij de NOSP. Hierbij valt ook te denken aan smeren van banden en gebruik van tractioncontrol, maar ook het overschrijden van de toegestane cilinderinhoud, of andere vergrijpen.

Binnen NOSP worden deze regels aanvaard en ten uitvoer gebracht bij alle aangesloten banen verenigingen en organisatoren. De NAB neemt deze schorsing ook over door de NAB racelicentie voor de duur van de sanctie in te trekken. Tevens worden deze overtredingen en schorsingen direct doorgegeven aan de Orci in Engeland. De Orci geeft tevens de schorsingen vanuit Engeland door aan NOSP.

NOSP aangesloten circuits zijn: NNO Ter Apel ,NAC, ASE Emmen , FAC Blauwhuis, MAB Texel, NOV Lelystad.

NOSP (Stichting Nederlandse Oval en Speedway Promotors)
ingeschreven bij de KvK onder nummer 70293880
de Boskrane 5, 9051 SN Stiens